درخواست فایل فلش گوشی چینی

sayedhamid

مرکز دانلود
درخواست فایل فلش گوشی چینی سامسونگ G9700 دارم .
اینفو گوشی گذاشتم .
Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand : alps
Device Model : boway6580_weg_gm_l
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_boway6580_weg_gm_l
Device Version : 5.1
Device Compile : 12/19/2018 2:54:41 AM
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2.19_BOWAY6580.WEG.GM.L_P8
Device ExtInfo : boway6580_weg_gm_l
 

Mehdi.Sarvari

ناظر ارشد
درخواست فایل فلش گوشی چینی سامسونگ G9700 دارم .
اینفو گوشی گذاشتم .
Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand : alps
Device Model : boway6580_weg_gm_l
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_boway6580_weg_gm_l
Device Version : 5.1
Device Compile : 12/19/2018 2:54:41 AM
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2.19_BOWAY6580.WEG.GM.L_P8
Device ExtInfo : boway6580_weg_gm_l
 
بالا