راه حل های سخت افزاری موتورولا برای سخت افزار کارانFars-Gsm

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
امید است که مورد استفاده کاربران حرفه ای سخت افزار کارواقع شوند.
سعی و تلاش شده است تا مجموعه هرروزکامل تر شود البته اگر بعضی از کاربران شیطون انگ کپی کاری و تکراری نچسبانند.رو به جلو حرکت خواهیم کرد.
L6 invalid battery

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید


---------------
موفق باشید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6_L7_V3_MIC
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6_MIC_1
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6 mic keyb
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
V3 Call Failed repair Solution
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
v3 insert sim


جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید


جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
V3 invalid bat

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
v3 mic

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
113_C114_C115_C117_C118_C138_C139 Antina

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
C115 no charge

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
c117 charge problem

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
C117 Low Speaker

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
c168 blank lcd

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6 AUDIO

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6 charging

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6 key pad problem

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6_BATT_sch

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6_L7_insert sim solution

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L6-L7 BLUTOOTH NOT WORKING
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

amin_7742

مدیر سابق انجمن
کاربر سایت
L7 charging components

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 
بالا