بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader

آپدیت بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader 2.82.3

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,025
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,054
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.76.0
- WORLD'S FIRST Added support for G970F BIT-5, BIT-6, BIT-7 newest Security (June-2020)
- WORLD'S FIRST Added support for G973F BIT-5, BIT-6, BIT-7 newest Security (June-2020)
- WORLD'S FIRST Added support for G975F BIT-5, BIT-6, BIT-7 newest Security (June-2020)
- Added support for N970F BIT-4 newest Security (June-2020)
- Added support for N975F BIT-4 newest Security (June-2020)
- Added support for G977B BIT-4 newest Security (June-2020)
- Added support...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,025
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,054
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.77.2
- Added support for J327A BIT-6 newest Security (June-2020)
- Added support for A600A newest Security (June-2020)
- Added support for A600AZ newest Security (June-2020)

VERSION 2.77.1
- Added support for J260M BIT-B newest Security (June-2020)
- Added support for J400M BIT-8 newest Security (June-2020)
- Added support for A102U BIT-6 newest Security (June-2020)
- (v2.77.1) Improved J260M BIT-A Unlocking

VERSION...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,025
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,054
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.77.8
- WORLD'S FIRST Added support for G570F BIT-3 newest Security (Any KNOX)
- Added support for J710FQ BIT-3 newest Security (Any KNOX)
- Added support for G977B newest Security (June-2020)

VERSION 2.77.7
- WORLD'S FIRST Added support for A320Y BIT-7 newest Security (Any KNOX)
- WORLD'S FIRST Added support for A205G BIT-6 newest Security (June-2020)
- WORLD'S FIRST Added support for A205GN BIT-6 newest Security (June-2020)
- Added...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,025
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,054
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.78.0
- WORLD'S FIRST Added support for A320F BIT-6 newest Security (Any KNOX)
- WORLD'S FIRST Added support for G570F/DD BIT-3 newest Security (Any KNOX)

VERSION 2.77.9
- WORLD'S FIRST Added support for J400F BIT-6 newest Security (Any KNOX)
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,025
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,054
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.80.0
- WORLD'S FIRST Added support for G980F BIT-2 ALL VERSIONS
- WORLD'S FIRST Added support for G985F BIT-2 ALL VERSIONS

VERSION 2.78.2
- WORLD'S FIRST Added support for J530F BIT-7 newest Security (June-2020)
- WORLD'S FIRST Added support for J400G BIT-6 newest Security (June-2020)
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,025
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,054
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.80.8
- Added support for A107M Android 10 ALL VERSIONS
- Added support for A105F Android 10 : A105FDDU3BTD4
- Added support for A105G Android 10 : ALL VERSIONS
- Added support for A405FN, A405FM Android 10 ALL VERSIONS
- Added support for A600F, A600FN Android 10 ALL VERSIONS

VERSION 2.80.3
- WORLD'S FIRST Added support for J737V BIT-7 newest Security (June-2020)
- WORLD'S FIRST Added support for J737VPP BIT-7 newest Security (June-2020)...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,025
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,054
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.82.3
- Added Support for G928F Galaxy S6 edge+ BIT-4, BIT5 ALL VERSIONS (Any KNOX)
- Added Support for G928C Galaxy S6 edge+ BIT-4, BIT5 ALL VERSIONS (Any KNOX)

VERSION 2.82.2
- WORLD'S FIRST Added support for A520F BIT-E using New Method (Upload Mode)
- WORLD'S FIRST Added support for A520W BIT-C using New Method (Upload Mode)
- Added new Method for SC02M (Galaxy A20 Japanese) - Any KNOX

VERSION 2.81.4
- Added...
 
بالا